Schola CatharinaHemelvaartsdag, Vespers

Deus, in adiutorium meum intende
Deus, in adiutorium meum intende. God, kom mij te hulp.
Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Heer, haast U mij te helpen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
Viri Galilei, met psalm 144b
Viri Galilaei, quid aspicitis in caelum? Hic Iesus, qui assumptus est avobis in caelum, sic veniet, alleluia. Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te staren? Deze Jezus, die van u ten hemel is opgenomen, zal zů ook wederkeren, alleluia
Confiteantur tibi Domine omnia opera tua: et sancti tui benedicant tibi. Dat alle uw werken U prijzen, o Heer, U zegenen al uw getrouwen.
Gloriam regni tui dicent: et potentiam tuam loquentur. Zij roemen de glorie van uw heerschappij, en leggen getuigenis af van uw macht,
Ut notam faciant filiis hominum potentiam tuam: et gloriam magnificentiae regni tui Om aan de zonen der mensen uw macht te doen kennen; de roem van uw luistervol rijk.
Regnum tuum regnum omnium saeculorum: dominatio tua in omni generatione et generationem. Uw rijk is een koninkrijk van alle eeuwen, uw heerschappij duurt van alle geslacht tot geslacht.
Fidelis Dominus in omnibus verbis suis: et sanctus in omnibus operibus suis. Getrouw is de Heer in al zijn beloften, en heilig in al wat Hij doet.
Allevat Dominus omnes qui corruunt: et erigit omnes elisos. De Heer ondersteunt alwie dreigen te vallen, en alle gevallenen richt Hij weer op.
Oculi omnium in te sperant Domine: et tu das escam illorum in tempore oportuno. De ogen van allen zien hoopvol naar U, Heer, Gij geeft hun te rechter tijd voedsel
Aperis tu manum tuam: et imples omne animal benedictione. Gij opent uw hand; overlaadt al wat leeft met uw zegen.
Iustus Dominus in omnibus viis suis: et sanctus in omnibus operibus suis. De Heer is rechtvaardig in elk van zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet.
Prope est Dominus omnibus invocantibus eum: omnibus invocantibus eum in veritate. De Heer is voor elk die Hem aanroept nabij, voor elk die Hem aanroept in waarheid.
Voluntatem timentium se faciet: et deprecationem eorum exaudiet: et salvos faciet eos. De wensen van hen die Hem vrezen vervult Hij, verhoort hun gebed, en komt hun te hulp tot hun redding.
Custodit Dominus omnes diligentes se: et omnes peccatores disperdet. De Heer zal behoeden al wie Hem beminnen, maar zondaren zal Hij verdelgen.
Laudationem Domini loquetur os meum; et benedicat omnis caro nomini sancto eius in saeculum et in saeculum saeculi. Mijn mond zal de lofzang des Heren verkonden: laat prijzen zijn heilige Naam alle vlees tot in eeuwigheid en in de eeuwen der eeuwen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Cumque, met psalm 145
Cumque intuerentur in caelum euntem illum, dixerunt: alleluia. Toen zij Hem ten hemel zagen opstijgen, zeiden zij: alleluia.
Lauda, anima mea, Dominum, laudabo Dominum in vita mea: psallam Deo meo quamdiu fuero. Loof, mijn ziel, de Heer, verheerlijken zal ik de Heer heel mijn leven; psalmodieren zolang ik besta voor mijn God.
Nolite confidere in principibus: in filiis hominum, in quibus non est salus. Vertrouwt niet op koningen, niet op een mens; want van hen is geen heil te verwachten.
Exibit spiritus eius, et revertetur in terram suam: in illa die peribunt omnes cogitationes eorum. Eens geeft Hij de geest, keert terug naar de aarde; dan is het, die dag, met zijn plannen gedaan.
Beatus cuius Deus Iacob adiutor eius, spes eius in Domino Deo ipsius: qui fecit caelum et terram, mare, et omnia quae in eis sunt. Gelukkig wie Jacobs God heeft tot zijn helper, wiens hoop op de Heer is, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee, en ook al wat daarin is.
Qui custodit veritatem in saeculum, facit iudicium iniuriam patientibus: dat escam esurientibus. Die tot in eeuwigheid trouw houdt, en recht doet degenen die onrecht verduren, en voedsel verschaft aan wie hongert.
Dominus solvit conpeditos: Dominus illuminat caecos. De Heer geeft gevangenen vrijheid, de Heer geeft aan blinden het licht.
Dominus erigit elisos, Dominus diligit iustos. De Heer richt gebrokenen op, de Heer heeft rechtvaardigen lief.
Dominus custodit advenas, pupillum et viduam suscipiet: et vias peccatorum disperdet. De Heer is bezorgd voor ontheemden, de wezen en weduwen steunt Hij, maar zondaren doet Hij verdwalen.
Regnabit Dominus in saecula, Deus tuus, Sion, in generationem et generationem De Heer zal regeren in eeuwigheid, uw God, Sion, van geslacht tot geslacht.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Elevatis manibus, met psalm 146
Elevatis manibus, benedixit eis: et ferebatur in caelum, alleluia. Met opgeheven handen gaf Hij hun zijn zegen en werd Hij ten hemel opgenomen, alleluia.
Laudate Dominum quoniam bonus est psalmus: Deo nostro sit iucunda decoraque laudatio. Zingt de Heer lof: het is goed Hem een psalm toe te zingen; onze God past een schoon en vreugdevol loflied.
Aedificans Ierusalem Dominus: dispersiones Israelis congregabit. De Heer bouwt Jerusalem op; de verstrooiden van IsraŽl brengt Hij bijeen.
Qui sanat contritos corde: et alligat contritiones eorum. Die gebroken van hart zijn, geneest Hij, verbindt alle bloedende wonden.
Qui numerat multitudinem stellarum: et omnibus eis nomina vocat. Die kent van de menigte sterren het aantal, en elk van hen roept bij zijn naam.
Magnus Dominus noster, et magna virtus eius: et sapientiae eius non est numerus. Onze Heer, Hij is groot en geweldig zijn kracht, en zijn wijsheid is zonder getal.
Suscipiens mansuetos Dominus: humilians autem peccatores usque ad terram. De Heer richt de vreedzamen op, maar de zondaars vernedert Hij tot aan de grond.
Praecinite Domino in confessione: psallite Deo nostro in cithara. Zingt dan voor de Heer in een loflitanie, psalmzingt onze God bij de cither.
Qui operit caelum nubibus: et parat terrae pluviam. Voor Hem die de hemel met wolken bedekt, en regen bereidt voor de aarde.
Qui producit in montibus foe-num: et herbam servituti hominum. Voor Hem die op bergen het gras doet ontkiemen, en kruid ten gebruike der mensen.
Qui dat iumentis escam ipsorum: et pullis corvorum invocantibus eum. Voor Hem die aan dieren hun voedsel verstrekt, aan jongen van raven, die schreeuwen tot Hem.
Non in fortitudine equi voluntatem habebit: nec in tibiis viri beneplacitum erit ei. Neen, niet in de kracht van een paard vindt Hij vreugde, noch schept Hij genoegen in manlijke benen.
Beneplacitum est Domino super timentes eum: et in eis qui sperant super misericordia eius. De Heer schept genoegen in hen die Hem vrezen; in hen ook die op zijn barmhartigheid hopen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Videntibus illis, met psalm 147
Videntibus illis elevatus est, et nubes suscepit eum in caelo, alleluia. Voor hun ogen werd Hij opgenomen, en een wolk nam Hem op in de hemel, alleluia.
Lauda Ierusalem Dominum: lauda Deum tuum Sion. Jerusalem, loof de Heer Sion, breng lof aan uw God.
Quoniam confortavit seras portarum tuarum: benedixit filiis tuis in te. Want van uw poorten heeft Hij de grendels versterkt: gezegend binnen uw muren uw zonen.
Qui posuit fines tuos pacem: et adipe frumenti satiat te. Aan uw grenzen plaatste Hij vrede, en verzadigde u met het vet van de tarwe.
Qui emittit eloquium suum terrae: velociter currit sermo eius. Hij zendt zijn bevel naar de aarde; zijn woord rept zich haastig daarheen.
Qui dat nivem sicut lanam: nebulam sicut cinerem spargit. Als wolvlokken geeft Hij de sneeuw; als as strooit Hij rijp in het rond.
Mittit crystallum suam sicut buccellas: ante faciem frigoris ejus quis sustinebit? Zijn hagel werpt Hij als korrels; zijn koude, wie kan die verdragen?
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea: flabit spiritus eius, et fluent aquae. Hij stuurt zijn bevel, en de dooi valt weer in; doet waaien de wind, en de wateren stromen.
Qui annuntiat verbum suum Iacob iustitias et iudicia sua Israel. Hij maakte zijn woorden aan Jacob bekend; IsraŽl zijn bevelen en wetten.
Non fecit taliter omni nationi: et iudicia sua non manifestavit eis. Aldus deed Hij niet met elk volk; Hun deed Hij zijn wetten niet kennen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
O Rex Gloriae, met Magnificat
O Rex gloriae, Domine virtutum, qui triumphator hodie super omnes caelos ascendisti, ne derelinquas nos orphanos: sed mitte promissum Patris in nos, Spiritum veritatis, alleluia. O Koning van glorie, Heer der heerscharen, die heden als overwinnaar boven alle hemelen zijt opgestegen, laat ons niet als wezen achter, maar zend ons de Beloofde des Vaders, de Geest der waarheid, alleluia.
Magnificat anima mea Dominum: Hoog prijst mijn ziel de Heer;
Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. En mijn geest jubelt in God, mijn Redder;
Quia respexit humilitatem ancillae suae: Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Omdat Hij heeft omgezien naar de geringheid van zijn dienstmaagd. Zie, van nu af prijzen mij zalig alle geslachten.
Quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen eius. Want Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan; heilig is zijn Naam.
Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. Zijn barmhartigheid gaat van geslacht op geslacht voor hen, die ontzag voor Hem hebben.
Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui. Met kracht heeft Hij zijn arm verheven, de trotsen van harte sloeg Hij uiteen.
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. Machtigen haalde Hij neer van de troon, en geringen heeft Hij verheven.
Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes. Behoeftigen heeft Hij met gaven overladen, en rijken met lege handen heengezonden.
Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Opgenomen heeft Hij IsraŽl, zijn dienaar, zijn barmhartigheid indachtig.
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Zoals Hij tot onze vaderen gesproken heeft: aan Abraham en zijn zaad voor altijd.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.Amen.
Hymne
Iesu, nostra redemptio, Gij maakt ons, Jezus, waarlijk vrij,
Amor et desiderium, U minnen, U begeren wij,
Deus Creator omnium, God, die ons aller Schepper zijt,
Homo in fine temporum. mens ook, aan 't einde van de tijd.
Quae te vicit clementia, Hoe heeft de liefde U vervuld,
Ut ferres nostra crimina, Gij neemt op U ons aller schuld,
Crudelem mortem patiens, de wrede dood hebt Gij doorstaan,
Ut nos a morte tolleres! ons sterven zo teniet gedaan.
Inferni claustra penetrans, Gij breekt de poort der hel met macht
Tuos captivos redimens, en voert gevangnen uit de
Victor triumpho nobili nacht in zege naar het zalig land
Ad dexteram Patris residens. en zit aan 's Vaders rechterhand.
Ipsa te cogat pietas, Uw grote liefde drijv' U aan,
Ut mala nostra superes vergeef het kwaad door ons gedaan,
Parcend' et, voti compotes verzadig ons door 't lieflijk licht
Nos tuo vultu saties. van uw genadig aangezicht.
Tu esto nostrum gaudium, Ja, Gij moet onze blijdschap zijn,
Qui es futurus praemium: ons loon voor eeuwig, licht en rein;
Sit nostra in te gloria Gij, hooggeloofd in eeuwigheid,
Per cuncta semper saecula. zijt onze eer en heerlijkheid.
Amen. Amen.
Benedicamus
Benedicamus Domino. Laten we de Heer loven.
Deo gratias. God zij dank.